Kategorie

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Coddex group s.r.o.

Obchodní společnost Coddex group s.r.o, se sídlem Hajnice 119, PSČ: 544 66 Hajnice,
IČO: 17338123, DIČ: CZ17338123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C složka 49821/KSHK (dále také „Společnost“)

 

Provozovna:

Hajnice 119, Hajnice 54466

Telefon: +420 732 184 080

E-mail: info@coddex.cz

Předmět podnikání Společnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů.

Společnost se zabývá převážně prodejem výtvarných potřeb, obchodem s kancelářským spotřebním materiálem a servisem výpočetní techniky.

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Účelem těchto obchodních podmínek je vzájemná úprava práv a povinností vznikajících mezi Prodávajícím a Kupujícím při koupi zboží na internetovém obchodě e-brydova.cz. (dále jen „Obchodní podmínky“)

1.2.   Prodávajícím se pro účely Obchodních podmínek rozumí obchodní společnost Coddex group s.r.o., se sídlem Hajnice 119, PSČ: 544 66 Hajnice, IČO: 17338123, DIČ: CZ17338123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové nad Labem, pod spisovou značkou C 49821/KSHK.

1.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4.   Kupujícím se pro účely Obchodních podmínek rozumí zákazník, jakožto Kupující podnikatel ve smyslu čl. 1.5. Obchodních podmínek či Kupující spotřebitel ve smyslu čl. 1.6. Obchodních podmínek. (Kupující podnikatel a Kupující spotřebitel společně dále také jako „Kupující“)

1.5.   Podnikatelem se dle Obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení
§ 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), se za podnikatele dle Obchodních podmínek považuje také každá osoba, která s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále také „Kupující podnikatel“).

   Pro účely vyloučení jakýchkoliv pochybností Prodávající výslovně uvádí, že při uzavírání smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které je pro vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem zachováno v platnosti. Dále se při uzavírání smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem ve smyslu ustanovení
§ 1810 a násl. Občanského zákoníku. V neposlední řadě Kupujícímu podnikateli nenáleží náhrada účelně vynaložených nákladů ve smyslu ustanovení § 1924 Občanského zákoníku.

1.6.   Spotřebitelem se dle Obchodních podmínek rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále také „Kupující spotřebitel“).

 

2.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Výdaje vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory atd.) si hradí Kupující na své náklady.

2.2.    Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem. Dalšími závaznými informacemi, týkajícími se zboží, jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

2.3.    Prezentace zboží na internetovém obchodu Prodávajícího s webovou adresou e-brydova.cz (dále jen „e-shop“) je pouze informativního charakteru, a nikoliv návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Prezentací zboží na e-shopu Prodávající vyzývá Kupující k podávání nabídek. Návrh na uzavření smlouvy činí vždy Kupující, a to prostřednictvím objednávky uskutečněné na e-shopu.

2.4.    Objednáním zboží Kupující projevuje vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci dle té které objednávky. Zejména takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady kupní ceny a způsob dopravy zboží na místo dodání.

Objednáním zboží dle Obchodních podmínek Kupující dále potvrzuje, že se seznámil
s jejich zněním v plném rozsahu a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Za výchozí je vždy považováno znění uveřejněné na e-shopu, tj. znění platné a účinné v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu.

   Objednáním zboží dle Obchodních podmínek dále Kupující potvrzuje platnost, a především přesnost sdělených osobních a jiných údajů, které Kupující uvedl v registračním formuláři. Jedná se zejména o takové údaje, které jsou potřebné k vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu či dodání zboží. Nakládání s takto získanými údaji je prováděno v souladu
s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dalších relevantních platných právních předpisů. Další informace o tom, jakým způsobem Prodávající nakládá s osobními údaji Kupujících fyzických osob, jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na e-shopu Prodávajícího.

2.5.    Před závazným podáním objednávky bude Kupujícímu spotřebiteli vždy umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje uvedené v čl. 2.4. Obchodních podmínek.

2.6.    K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází okamžikem konsenzu, tedy okamžikem potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.7.    Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího, je-li mezi nimi uzavřena kupní smlouva dle předchozího článku a dále je-li Kupujícím úplně zaplacena kupní cena, a to buď při předání zboží Kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

3.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie e-shopu jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena.

3.2.    Ve zcela výjimečných případech se může v důsledku technické či jiné chyby v informačním systému e-shopu stát, že cena některého zboží bude na e-shopu uvedena chybně. V takovém případě Prodávající informuje Kupujícího v průběhu procesu potvrzení objednávky ve smyslu čl. 2.6. Obchodních podmínek, že se jedná o omyl a sdělí Kupujícímu skutečnou cenu zboží, za kterou je Prodávající ochoten jej Kupujícímu prodat. Není-li tato cena ze strany Kupujícího bezvýhradně potvrzena Prodávajícímu, kupní smlouva není mezi smluvními stranami uzavřena a smluvní strany si bez zbytečného odkladu vydají vše, co si již v této souvislosti vzájemně poskytly.

O chybně uvedenou cenu dle předchozího odstavce se může jednat zejména, nikoliv však výlučně, v případě, kdy se cena uvedená na e-shopu liší od obvyklé ceny zboží alespoň o 50 %, či kdy zjevně v ceně zboží chybí jedna či více cifer.

3.3.    Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

I.       v hotovosti v provozovně na adrese: Coddex group s.r.o.: Hajnice 119, Hajnice 544 66;

II.    v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány Kupujícímu náklady přiměřené nákladům Prodávajícího spojené s dobírkou (dle sazby konkrétního Kupujícím zvoleného poskytovatele doručovacích služeb);

III.  bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího u FIO banka, a.s.
číslo účtu 2602264600/2010 (verze IBAN: CZ96 2010 0000 0026 0226 4600) (SWIFT: FIOBCZPPXXX) v měně Kč (CZK);

IV.  bezhotovostně platební kartou typu Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro,
v provozovně Prodávajícího.

3.4.    Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb ve znění pozdějších právních předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

 

4.       DODACÍ PODMÍNKY

4.1.    Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo mezi smluvními stranami prokazatelně dohodnuto jinak. Místo dodání může být po předchozí vzájemné dohodě změněno dle požadavku Kupujícího, pokud s touto změnou Prodávající souhlasí.

4.2.    Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném
v potvrzené objednávce, činí jeden až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet
v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka Prodávajícím potvrzena, u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet Prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka
s nejdelší dodací lhůtou.

4.3.    Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu dle čl. 4.2. Obchodních podmínek, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit na dobu nezbytně nutnou ke splnění závazku. V takovémto případě Prodávající neprodleně informuje Kupujícího o změně termínu doručení zboží s náležitým odůvodněním.

4.4.    Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje Prodávající svépomocí či s využitím služeb externích subjektů, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a v souladu s GDPR
a dalšími právními předpisy v platném znění.

4.5.    Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy, a to i bez předchozího upozornění Kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení či změnou její ceny v neprospěch Kupujícího.

4.6.    Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

 

5.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1.    Prodávaná věc je vadná, nemá-li veškeré vlastnosti, které byly mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány.

5.2.    Prodávající odpovídá Kupujícímu za bezvadnost zboží při předání. Zejména odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující oprávněně očekával s ohledem na povahu zboží; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, v odpovídající jakosti a provedení; a dále zboží vyhovuje požadavkům dle aktuálně platných právních předpisů, zejména pak dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.3.    Nebezpečí škody na věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží Kupujícím. V případě, kdy Kupující přebírá zboží od třetí osoby, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží v okamžiku, kdy se zbožím mohl nakládat. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží a smlouva byla uzavřena s Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

   V některých případech může být na obalu zboží nebo v reklamě uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti konkrétního zboží, v takových případech se Prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu uvedenou na obalu či v reklamě způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

5.4.    Kupující je povinen dle možností prohlédnout zakoupené zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci dle čl. 5.3. Obchodních podmínek za účelem zjištění jeho množství a vlastností.

5.5.    V případě spotřebního zboží je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se u takového zboží vyskytne, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.6.    Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti dle čl. 5.2. Obchodních podmínek, má Kupující spotřebitel právo požadovat po Prodávajícím buď dodání nového zboží, výměnu závadné součásti zboží, jiné odstranění závady zboží, případně může Kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy. Neuplatní-li Kupující spotřebitel ani jedno z těchto práv, může po Prodávajícím požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.7.    Lze-li shledat, že dodání vadného zboží Prodávajícím je podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo po Prodávajícím žádat dodání nového bezvadného zboží či chybějící části zboží, odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může Kupující odstoupit od smlouvy. Způsob vyřešení problému závisí na volbě Kupujícího, ten je však povinen o své volbě informovat Prodávajícího při oznámení vady nebo bezodkladně po učiněném oznámení vady.

5.8.    Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující podnikatel u Prodávajícího výlučně na adrese jeho provozovny uvedené v záhlaví Obchodních podmínek.

5.9.    Práva z vadného plnění může Kupující spotřebitel u Prodávajícího uplatnit prostřednictvím elektronické adresy info@coddex.cz nebo obchod@e-brydova.cz, telefonicky na čísle +420 732 184 080, na adrese provozovny Prodávajícího uvedené v záhlaví Obchodních podmínek případně i v jiných provozovnách Prodávajícího.

55.10.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem z kupní smlouvy.

  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.    Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím e-shopu či s využitím jiných dálkových komunikačních prostředků i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží či dočasného používání zboží. Výše uvedená 14 denní lhůta se vztahuje na termín odeslání odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem a nikoliv na termín doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu.

6.2.    Kupující má právo bez postihu odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí zboží, dále za podmínek uvedených v čl. 5.6. a 5.7. a dalších relevantních ustanovení Obchodních podmínek.

6.3.    Kupující spotřebitel právo dle čl. 6.1. Obchodních podmínek nemá, mimo jiných zákonných důvodů, především v případě, že: předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího; dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; dále v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující spotřebitel jejich originální obal; dále v případě dodávky novin, periodik a časopisů; a v neposlední řadě také v případě kdy bylo zboží upraveno dle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.4.    Odstoupení od smlouvy může Kupující vznést písemně na emailovou adresu: info@coddex.cz nebo obchod@e-brydova.cz, telefonicky na čísle +420 732 184 080 a písemně či osobně na adrese provozovny Prodávajícího uvedené v záhlaví Obchodních podmínek. Kupující spotřebitel může, kromě výše uvedených způsobů, učinit odstoupení od smlouvy rovněž na dalších provozovnách Prodávajícího.

6.5.    V případě řádného a platného odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku a hledí se na ni, jakoby nebyla uzavřena. Kupující vrátí na své vlastní náklady již dodané zboží zpět Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, byl-li součástí kupní smlouvy i obal např. v případě sběratelských edicí, dárkových balení apod., je Kupující povinen vrátit i tento obal. Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má Prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu toho, co již nemůže Kupující vrátit, v případě Kupujícího spotřebitele náleží Prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží pouze, pokud Kupující spotřebitel se zbožím zacházel bez ohledu na jeho vlastnosti a povahu. Po Kupujícím spotřebiteli nebudou vyžadovány náklady spojené s opětovným zabalením zboží pro další prodej. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6.    Dojde-li k řádnému a platnému odstoupení od smlouvy nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy Kupující již zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se Prodávající odeslat příslušnou peněžní částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (případně jiným způsobem dle vzájemné dohody smluvních stran), a to Kupujícímu spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a Kupujícímu podnikateli nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal a vrácené zboží splňuje podmínky uvedené v čl. 6.5. Obchodních podmínek. Částka, kterou dle výše uvedených podmínek vrací Prodávající Kupujícímu, bude ponížena o částku dodatečných nákladů na dopravné, kterou si Kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného Prodávajícím.

6.7.    Vrátí-li Kupující Prodávajícímu již dodané zboží, které nesplňuje parametry uvedené v čl. 6.5. Obchodních podmínek a jeli tedy v tomto ohledu zboží vrácené ze strany Kupujícího vadné, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst svou takto vzniklou pohledávku za Kupujícím oproti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny. O tomto jednostranném započtení však musí Prodávající Kupujícího vždy informovat a dostatečně odůvodnit výši i důvod takového započtení. Obdobně platí v případě peněžité náhrady dle čtvrté věty čl. 6.5. Obchodních podmínek.

6.8.    Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9.    K odstoupení od smlouvy může Kupující spotřebitel, mimo způsoby vymezené v Obchodních podmínkách, použít rovněž obecný formulář k odstoupení od smlouvy, který je dostupný na webové adrese České obchodní inspekce.

 

7.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ

 

7.1.    Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

 

7.2.    Případné spory mezi E-BRYDOVA.CZ a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, e-brydova.cz doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na https://e-brydova.cz/kontakt pro vyřešení nastalé situace.

 

7.3.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

7.4.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 03.01.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně na adrese: Hajnice 119, 544 66 Hajnice nebo elektronicky na www.e-brydova.cz.

Celé znění obchodních podmínek je k dispozici ke stažení zde.

Loading...